• May 31st, 2020
Login / Register

NASCAM ta gwanitha oomvula 25WINDHOEK - Ehangano lyoNamibian Society of Composer and Authors of Music (NASCAM) otali ka tyapula oomvula 25 okuza sho ya totelwe.  Ehangano ndika olya tokola oku ka kala lya tyapula evalo lyalyo momasiku 9 Novemba pokangwena koZoo Park mondingandinga yoshilandopangelo.

Poshituthi shika otapu ka kala aahikingalo 30 notashi ka gandja ompito kwaamboka ihaaya mono oompito dhokuya mondambo olundji omanga yamwe taya ka ulika nokulanditha uuCD, DVD, uumbindja, uugala osho wo yilwe.

Muule woomvula ehangano olya gwanitha po wo iilonga yalyo yokugongela nokutopolela aahikingalo iipambuliko yawo omumvo kehe.
Omukuluntu gwaNascam John Max okwa ulika kutya ehangano ohali futu iilyo yalyo.

Okwa hala wo pu tulwe omulandu ngoka tagu ka thiminika omahangano moshilongo ga longithe oopelesenda dhontumba dhiilongomwa yopaunongo yomoshilongo momayakulo gawo.
Okwa li wo a dhimbulukitha aahikingalo ayehe mboka inaaya ishangitha ya shangithe uungalo wawo opo ya ninge eindilo lyoolisensa dhoongalo dhawo.x


Strauss Lunyangwe
2019-10-25 08:49:52 7 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...