• August 14th, 2020
Login / Register

Olusheno onkene talu tsikile nokugwa ko moSAJohannesburg, South Africa  –   Ehangano lyokuandjaganeka olusheno moSouth Africa, Eskom olya li lya tseyitha omasiku ngaka kutya edhimo lyolusheno lya tonatelwa otali tsikile omolwa oshikungulu shoka sha dhenga oshishiindalongo Mozambique nosha tetula okweeta mo olusheno moshilongo.
“Osha fa tashi monika ngeyi kutya okweeta olusheno okuza koMozambique itashi ka ningwa manga muule womasiku ngaka omashona twa taalela,” Eskom osho a pititha momukanda ngaaka.
Ehangno ndika olya thaneka okutungapo ondama yomeya opo ku yungulwe olusheno lwa gwedhwa po ko ku yandwe etetulo lyolusheno momukokomoko gwoshiwike shika.
“Onkatu 4 yetetulo lyolusheno, ndjoka oyo onkatu yi li pombanda lela ya tulwa po kehangano ndika, otayi ulike nkene osasiona dhomakala dha kulupa, shoka sha eta opo ku kalike kwi ikolelelwa molusheno talu zi pondje yoshilongo osho wo omapuko moosasiona oompe dholusheno ndhoka dha tungwa. Onkatu ndjoka yetopolo lyolusheno otayi ka tulwa miilonga,” osho omushangwa ngoka gwa za koEskom gwa ti ngaaka. Esiku etine lyetetulo lyolusheno ndyoka hali ningi omalufo, olya lalakanena okugamena ehangano opo lyaa teke po thilithilu. Shi ikwatelela koolopota dhimwepo oshilongo nohela osha li shi li modhime.
Egweko lyolusheno lyomaandaha olya li lya landula ndyoka lya li ya kala ko uule wehuliloshiwike alihe. Momukokomoko gwehuliloshiwike, ehangano ndika lyokuandjagakaneka olusheno olya katuka okuza ponkatu ontiyali sigo oponkatu ontine yokukondolola olusheno pamukalo gwokulugwitha ko.
“Otatu dhimbulukitha ookastoma dhetu kutya okugwitha ko olusheno ponkatu ontine inashi kukumitha aantu oshoka otashi kondololwa nawa.” Osho Eskom a ti ngaaka, nokugwedha po kutya osha tulwa miilonga opo ku gamenwe ehangano osho wo ku yandwe lyi mbolokotele pevi thiluthilu  nenge ku ethwe ondhime yomoshilongo ashihe.
Pethimbo lyonkatu ontine, otaku tengenekwa kutya natango konyala oopelesenda 80 yompumbwe yolusheno otadhi gwanithwa po. 


Staff Reporter
2019-03-22 11:12:12 1 years ago

Be the first to post a comment...