• May 31st, 2020
Login / Register

Oshikuku otashi ningi omalolelo goowili dhomeyaOSHIKUKU – Elelo lyondoolopa Oshikuku otashi vulika li ka hulithe po elongitho lyoowili oonkulu dhoku yalula omeya, ngele olya mbilipalelwa koowili oompe ndhoka ngashi ngeyi tadhi ningilwa omalolelo.  
Onga oshitopolwa shomalolelo oowili dhili 10 dhoshinanena odha dhikwa ohela mondoolopa moka.

Pethimbo dhali tadhi tulwa po, oshilyo shehangano lyoAfrihost, Sidney De long okwa ti oowili oompe oha dhi yalula shili mondjila, naalongithi yomeya otaya kala owala taya futu omeya ngoka ya longitha. 
De long oshilyo shehangano ndjoka a za puushiinda poSouth Africa.

Mefatululo lye, De long okwa ti oowili ndhoka hadhi longitwa paife iha dhi gandja omayalulo ge li mondjila oshoka oha dhi yalula wo nombepo, na keshe tuu einyengo ndjoka tali piti mowili, naashoka oha shi eta opo aantu ya fute oshimaliwa oshindji. 

De long ta ti oowili ndhoka tadhi ningilwa omalolelo mOshikuku odhi na iizemo ya nyanyudha aalongithi yadho miilongo ngaashi South Africa, nomiilongo yaEuropa moka odha ulika kutya oha dhi kwathele mokuyambula po iiyemo moshilongo. 
Uuwanawa unene woowilo ndhoka owuli mpoka kutya ohadhi londodha aalongithi uuna omunino gwomeya gwa topa.

“Otatu eta po oowili dhomayalulogomeya dhoultrasonico oshoka otwa hala okuendela pamwe nethimbo. Otwa hala oomuni ya kale ye na omayalulo gomeya ge li mondjila, opo ya hupithe omeya, yo ya indjipaleke iiyemo. Oowili dhoshikulu shonale ohadhi kulupa shoka hashi eta opo dhi kale itaa dhi yalula we mondila,” De long ta ti. Uuwanawo uukwao ou li mpoka kutya aalongithi yomeya ota ya vulu oku tala omayalulo gwao koongodhi dhopeke, oshoka oowili ndhoka oha dhi pungula uuyelele owundji wa kwatela mo oonomola dhuutse nodhoongodhi. 

De long ta ti konima yomalolelo, elelo lyondoolopa oli na uuthemba oku tokola kutya otali lundulukile koowili oompe nenge ota li tsikile naandhoka oonkulu. 

Ondando yowili yimwe oN$3000 nomoSouth Africa omwa tulwa ngashingey oowili o4000. De long ta indile omalelo goondoolopa dhilwe ga landule oshiholelwa shondoolopa yaShikuku okuninga omalolelo ngoka tashi vulika gaka yambule po iiyemo yoondoolopa. 

Oshilyo shehangano ndjoka, Omunamibia Natie Nkandi okwa ti oya ninga omauliko koondoolopa odhindji nokwa pula omalelo goondoolopa ndhoka ga longele kumwe nondoolopa yaShikuku mokumona iizemo yoowili oompe.  
 


Nuusita Ashipala
2019-08-14 08:08:46 9 months ago

Be the first to post a comment...