LATEST ARTICLES

Video: Kundana 20 October 2017

Kundana 20 October 2017

Golden Bigs naKhuse taya tyakaleke oliha yaShana

Shipi Elago Uudhano woSecond Division mOshana otawu ende nawa ashike oosipana mbali otadhi tyakaleke oosipana oonkwawo mondjila yoku ninga shanamutango kesindano lyoliha ndjika. Ehuliloshiwike lya ziko...

Uudhano waBuild it mOutapi ehuliloshiwike ndika

Shipi Elago Outapi-Oshitopolwa shaMusati nasho osha enda omupadhi gwelago konima sho ongeshefa yaBuild it yomOutapi tayi unganeke uudhano wotango waanasikola yeli kohi yomimvo 13 mondjokonona...

Omalongekidho guudhano waFacebook ogeli metifa

Maria Namupala ONDANGWA-Omumvo kehe aalongekidhi yomaudhano moshilongo ohaya longekidha uudhano wowina mboka hawu ithanwa Facebook tournament. Uudhano mbuka owa totwapo nelalakano okuhanganitha aagundjuka naaholi yomaudhano...

Oshakati Primary ya longekidha uudhano waanona aashona

Shipi Elago Oprimasikola yOshakati West oya li ya longekidha omaudhano guunona mboka wu li moshikunino omasiku ga zi ko pokapale kEmanguluko mOshakati. Osikola ndjoka yi li...

Uudhano wEkango wa enda nawa

SHIPI ELAGO Iiputudhilo yokatanga kokoompadhi mOshana oya tsakanene pokapale ketanga taka adhika konima yoAMTA mOngwediva oku dhana motonamende ndjoka ya li ya unganekwa kongeshefa yEkango...