• January 21st, 2019
Login / Register
uploads/2018/11/mva%20party.jpg

MVA a ningile iihakanwa yiiponga oKrisimes

ONGWEDIVA-Mboka kwa li ya lemanene miiponga yiihauto oomvula dha ka pita, oya li ya longekidhilwa oshituthi shaKrisimes kendiki ndyoka hali ungaunga niiponga yomoondjila,  Motor Vehicle Accident fund (MVA), shika osha li sha ningwa mehulilo lyoshiwike sha zi ko mOngwediva.